ZILP  ZALP

(Phylloscopus collybita)

Chiffchaff         Pouillot véloce        Mosquitero común        Luì piccolo

 

Frankfurt - Berger Hang (April 2004)

dto.

Frankfurt - Berger Hang Beringen (April 2004)

Vilbeler Wald (April 2006)

Knappensee  -  Mai 2007

  

dto.

 

dto.

  dto.

   dto.

dto.  

  

dto.

dto.

 

 

vorhergehende Art

nächste Art

ZURÜCK

ARTENINDEX

STARTSEITE